ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Tuesday, July 17, 2012

ಬೆಳಕು


ಜಗದಗಲ ಕತ್ತಲಲಿ
ಹಿಡಿ ಬೆಳಕ
ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಮೊಂಬತ್ತಿಗೆ
ಜೆನುಗುತ್ತಿರುವ
ತನ್ನ ಮೈ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ,
ಕಾರ್ಗತ್ತಲನು ಕರಗಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಒಂದೇ ಹಟ,

2 comments:

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ