ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Monday, October 14, 2013

ಹಸಿದ ತಕ್ಕಡಿ


ಬಿರಿದ ಹಗಲುಗಳಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಯುತಿದ್ದಾರೆ
ಖೂನಿ ಮಾಡವ ಮಂದಿ
ಅಗೋ ಫಳಗುಡುವ ಅಲಗು
ಇಗೋ ಸುಡುತಲಿದೆ ಮುಗಿಲು

ಪಕ್ಕೆಲುಬಿಗೆ ಅಂಟಿದ
ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಯ್ದು
ತೂಗಿ ಮಾರುವವರಿದ್ದಾರೆ
ಪಿಂಜಾರರ ಹುಡುಗ ದೊಗಲೆ ಪ್ಯಾಂಟು
ಏರಿಸುತ್ತಾ ಓಡಿದ

ರಕುತ ಅಂಟಿದ ತಕ್ಕಡಿಗೆ
ಅದೆಷ್ಟು ಹಸಿವಿರಬಹುದು
ಅದೆಷ್ಟು ದಾಹವಿರಬಹುದು
ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಗುರ
ಚಂದಿರನ ತುಂಡರಿಸಿ ಹಾಕಿದರೂ
ತೂಕದ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೇಳಲೆ ಇಲ್ಲ
ಸಮುದ್ರದಲೆಗಳು
ನೀಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡವು
ತೋಳಗಳು
ಬಾಲ ಮುದುರಿಕೊಂಡವು

ಮೈಯತ್ ಬೀಳುತ್ತಲೇ
ಮಸಣಗಳು ತುಂಬಿ ಹೋದವೊ
ಹೂಳಲು ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಿದರು
ಖಾಲಿ ಬಕಣಗಳ ನೋಡಿ
ಅನಾಥ ಮಾಡಿದರೊ

"ಅವ್ವಾ ತಾಯಿ
ದಫನು ಮಾಡಲು
ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯ ಚಾಚು"
ಸಿಂಬಳ ಸೀಟುತ್ತಾ
ಅವಲತ್ತುಕೊಂಡರು

ಖೂನಿ ಮಾಡುವ ಮಂದಿ
ರಕುತ ಅಂಟಿದ ತಕ್ಕಡಿ
ಮೊಲೆ ಚೀಪುತಿದ್ದ ಕೂಸುಗಳ

ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಂತವು

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ