ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Sunday, April 14, 2013

ಕತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜೇಡ ತುಂಡರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ಇತಿಹಾಸವಾಗಬೇಕೆಂದು
ಸಾವಿರಾರು ಜನರಗಳ ಎದೆ ಬಗೆದು
ವೀರಗಲ್ಲು, ಮಾಸ್ತಿಗಲ್ಲು,
ಶಾಸನಗಳ ಕೆತ್ತಿಸಿದರು;
ಈಗ ಅವೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿವೆ;.

ರಕುತ ಕಾರಿ ಸತ್ತವರ
ಸೂತಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಬೀಗ ಜಡಿದಾಗಿದೆ,
ಕೀಲಿ ಕೈ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು
ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟರು,
ಅಲ್ಲಿ ಮೌನದ ದೀರ್ಘ ಡೇಗು.

ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ
ಕತ್ತಿ-ಗುರಾಣಿಗಳು
ಮೊಂಡಾಗಿವೆ,
ಕಟ್ಟಿರುವ ಜೇಡವ ತುಂಡರಿಸಲಾಗುತಿಲ್ಲ;

ಗೋಡಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ
ಬೀಜಗಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಿವೆ,
ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಬೆಳೆವ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ಕಾಲು.

ಮಣ್ಣ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ
ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳು,
ಅಲ್ಲೇ ನರಳಾಟ.
ಮಕ್ಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ್ದಾವೆ,
ಮೊಂಡಾಗಿವೆ ನೋಡು ರಾಜನ ಮುಖ
ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಪದಗಳ ಜೊತೆ;
ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು ಬೀಗಿದವರು! ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲೂ
ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ...
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ