ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Tuesday, January 1, 2013

ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಸುತ್ತೀತು

ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಹುಳು
ನೋವಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುತಿತ್ತು
ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಸುತ್ತೀತು
ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನಿಗೋ,
ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದವನಿಗೋ.

ಹುಳದಾಸೆಗೆ
ಮೀನು ಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು,
ವಿಲವಿನನೆ ಒದ್ದಾಡುತಿತ್ತು
ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಸುತ್ತೀತು
ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನಿಗೋ,
ಗಾಳ ಬೀಸಿದವನಿಗೋ,
ಹುಳುವಿಗೋ,

ಮೀನ ಸುಟ್ಟ,
ಹಸಿವಿಗೆ ಗಬ ಗಬನೆ
ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ,
ಮುಳ್ಳು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳಾಡುತಿದ್ದ,
ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಸುತ್ತೀತು
ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತನಿಗೋ
ಹುಳುವಿಗೋ,
ಸುಟ್ಟಿಟ್ಟ ಮೀನಿಗೋ?

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ