ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Friday, December 14, 2012

ರಾತ್ರಿ ಬರೆಸಿದವರ್ಯಾರು?

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ
ಎದ್ದು ಕೂರಿಸಿ ನನ್ನೊಳಗಿಂದ ಯಾರೋ
ಬರೆಸುತ್ತಾರೆ,
ನನ್ನದೇನು ಕರ್ಮ ಯಾರದೋ ತೀಟೆಗೆ
ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕು
ಅದೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೊದಲಕ್ಷರದಲ್ಲಿ,

ಅವಳೋ ಅವರೋ ಎಂದು ತಲೆ ಕೆದರುವ
ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತದೇ ಝೋಂಪಿನಲ್ಲಿ
ಬರೆಯ ಕೂರುತ್ತೇನೆ,
ರೋಮಗಳು ಬೆವರಿಳಿದು
ಉಪ್ಪಡರಿದರೂ ಸಹಿತ
ಅದೇ ನಿದ್ದೆಮೂಟೆಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ,

ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಕತ್ತಲು ಹಿಡಿ ಬೆಳಕು
ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀಚ ಕನಸುಗಳು,
ಉದುರು ಮರಳಿನಂತಿವೆ

ಇನ್ಯಾರ ದೂರಬೇಕು
ಕನಸುಗಳನ್ನಾ???
ಅಥವಾ
ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಾರದಿದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು
ಬರೆಸಿದವರನ್ನಾ???
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ