ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Friday, October 26, 2012

ಬೆತ್ತಲಾದ ಕಪ್ಪು ಸಂಜೆನೀರವತೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ
ನಿಂತಿದ್ದ ಸಂಜೆಯದು,
ಮೌನಗಳ ಸಂತೆ,
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ
ಚೂರು ರಂಗು
ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಿಂದ
ಕೊರೆದಂತೆ.

ಎಲ್ಲವೂ
ಎಲ್ಲರೂ
ಅದರೊಳಗೆ ಕರಗಿ
ಲೀನವಾದಂತೆ ಭಾಸ,
ಜೀಗುಡುವ ಸದ್ದು.
ಅಲ್ಲಿ,
ಬೆತ್ತಲಾದದ್ದು
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಚಿದ್ದ
ಕಪ್ಪು ಸಂಜೆ

ಹಾತೊರೆತ ಇದ್ದದ್ದು
ಕರಗುತಿದ್ದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಲ್ಲ,
ಕಡುಗಪ್ಪು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ,!!
ನಾಳೆಗಳ
ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ
ಉಗುಳ ನುಂಗಿಕೊಂಡು.
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ