ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, October 20, 2012

ಬರೆಯದೇ ಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು

ಲಾಟೀನಿನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು
ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ
ಇನ್ನೆರಡು ಕವಿತೆಗಳಿವೆ
ಬಾರ ಕಮಾನಿನ ಹಾಗೆ,

ನಿದ್ದೆಯಿಂದೆದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದೆ
ಬರಗೆಟ್ಟವನಂತೆ
ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ನೇ ಗಟ-ಗಟ ಕುಡಿದು,
ತಣ್ಣಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿದ್ದ
ಕಿಡಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತು,

ಬಸುರಿ ಇಂಕು ಪೆನ್ನಿಗೆ
ಪ್ರಸವ ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ
ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ತಿಳುಕಾಡಿದಕ್ಕೆ
ಅಳುತ್ತಾ ಹೊರಬಂದವು
ಕಪ್ಪು ಪದಗಳು,
ಲಾಟೀನಿನ ಅಲ್ಪ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಬ್ಬು ಮೊಬ್ಬು,
ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಬೇರೆ

ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗೂರಲು ಹತ್ತಿ
ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದವನ ಸದ್ದು,
ಹಾಗೇ ಕತ್ತಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ,
ಯಾರೋ ನೆನೆದಂತೆ
ದಿಂಬುಗಳ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು.

ನಿದ್ದೆಯ ಝೋಂಪಿಗೆ
ತೂಕಡಿಸುತ್ತ
ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಲಾಟೀನ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ,
ಬರೆದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ
ಇನ್ನೆರಡು ಕವಿತೆಗಳಿವೆ
ಬಾರ ಕಮಾನಿನ ಹಾಗೆ
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ