ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Wednesday, August 29, 2012

ಅಹಂ


ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಚಿನ
ರೋಷವಿದ್ದ ನೆಲಕೆ
ಮುಟ್ಟಿದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಸುಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೆನ್ನೊ ಹಠ
ನನ್ನ ಕವಿತೆ,

ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ನಿಟ್ಟುಸುರ
ನಿಡುಬೆಂಕಿ,
ಆಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಕಳಚಿದ್ದ
ಕಂದನಳು
ನನ್ನ ಕವಿತೆ

ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಸಣ
ಗೂಬೆ ಹಸಿವಿನ ಕೂಗು,
ಘೋರಿಯೊಳಗಿನ
ಸತ್ತವನ ತೊಳಲಾಟ
ನನ್ನ ಕವಿತೆ

ಎಲುಬಿನೆದೆ ಮೇಲೆ
ತೆಳ್ಳನೆಯ ತೊಗಲು,
ಕಣ್ಣ ತೆರೆ ಬಿಡದಂತ
ಬಿಳಿಯ ಹಗಲು
ತುಂಡು ಮೂಳೆಗೆ
ಜೊಲ್ಲು ಇಳಿಸುತ ನಡೆದ
ನಾಯಿ ನನ್ನ ಕವಿತೆ

ಹಸಿರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ
ಬಯಲು ಬಣಗುಡುವಾಗ
ಕಂಕುಳೆತ್ತಿ
ಹಸಿರ ತೋರಿ ಕಿಸುಗುಡುವ
ಜಾಲಿಗಿಡ
ನನ್ನ ಕವಿತೆ
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ