ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Tuesday, July 31, 2012

ನಾನೊಬ್ಬ ಕೊಳೆತ ಶವ


ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡುತಿದ್ದರೂ
ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳೇ,
ಕೈಗೆಟುಗ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಮೊಬ್ಬುಗಪ್ಪು
ದೂರದ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ,

ಸುಮಾರು ದೂರದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಲಿದ್ದೇನೆ
ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ,
ನುಸಿ ಮರಳಿನ
ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ
ನಾನು ಅರೆಕೊಳೆತ ಶವವಿರಬಹುದು
ಆಸೆಗಳ ಹುಳುಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ
ವಿಲ ವಿಲನೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು

ನೆಲಕ್ ಹಿಡಿದ ಮಂಪರಂತೆ
ಅಲೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಬ್ಬುಗಪ್ಪು,
ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಯೋ ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದೆ
ಮರಳ ಮೇಲೆ,
ಚಣ ಚಣಕು ಬಿಸಿಯಾಟ
ಕಣ್ಣೊಳ ತಲ್ಲಣಕೆ,

ನಡೆದಷ್ಟೂ ದೂರಕ್ಕೆ
ಬಯಲ ಬಿಸಿಲಿನ ತಂತಿ
ಅದೇ ಆಕೃತಿಯ ಕುಣಿತ
ಅದು ನನ್ನ ನೆರಳಿರಬೇಕು
ನನ್ನ ಕೊಳೆತ ಶವದ ವಾಸನೆಗೆ
ದೂರ ಓಡುತ್ತಿರಬೇಕು


  
 

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ