ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Wednesday, July 25, 2012

ಅಲೆದಾಟ


ಈಸೊಂದು ಕನಸುಗಳ
ಹೆಗಲ ಮೇಲೊತ್ತುಕೊಂಡು
ರಾತ್ರಿಗಳ ಅಲೆಯುತಿಹ
ನಾನೊಬ್ಬ ಅಲೆಮಾರಿ,

ಗೆರೆಗಳಬ್ಬರವೆಲ್ಲ
ಹಗಲುಗಳುದರದಲಿ
ಸರಿದಿಹವು ಕಾಣದಲೇ,
ದೂರ ದಾರಿ

ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಣ
ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಣ
ಮೊಬ್ಬು ಹಗಲಿಗೆ ಕನಸು ಭಾರ
ಕತ್ತಲಿಗೆ ಮೈಯಿತ್ತ ದೀಪದಂತೆ
-ಪ್ರವರ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ