ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, March 10, 2012

ಕಟ್ಟೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ...


ಒಗುರು ಒಗರಾದ ಬದುಕು,
ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆಡುವಾ ಪ್ರತಿ
ಪದಕು,
ಉಸುರುಗಟ್ಟುವ ಆಸೆ,
ಗಾಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ
ಅಡ್ಡಾಡಲು ಒಳ-ಹೊರಕೂ.

ಚಾಪೆ ಮಡಿಚಿಯಾಗಿದೆ,
ನಗ್ಗಿದ್ದ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗಿದೆ,
ಮನೆ ಹೊರಗೆ ನನಗಾಗಿದ್ದ
ಕಟ್ಟೆಯಿನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾದರೂ
ಕೆಮ್ಮು-ದಮ್ಮುಗಳು ಮಾತ್ರ
ಬಿಡದೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದ ಪಿಸುರೂ.......
No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ