ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Friday, October 22, 2010

ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಯೆಯೊಳಗೆ......


ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು
ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಾರೆ,
ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ,
ಹುಡುಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಟಲಿ
ಹಿಡಿದು ದೇವ ದಾಸರಾಗುತ್ತಾರೆ....
ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ
ಹುಡುಗಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ
ಮಗುವಾಗುತ್ತಾರೆ,
ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾರೆ,
ಜಗತ್ತೇ ಕಾಣದ ಕುರುಡರಾಗುತ್ತಾರೆ....
ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಕನಸಾದರೆ
ಹುಡುಗರು ಕವಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ
ಪ್ರೀತಿ ಕವನವಾಗುತ್ತದೆ....
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಮಾಯೆಯೊಳಗೆ
ಸಿಕ್ಕವರು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
ಆ ತಿರುವು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ
ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ.......

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ