ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Monday, August 23, 2010

ಹೊರ ನಡೆದವು ಹನಿಗಳು


ಜಾರುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದ
ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಿಫಲಿಸಿ
ಹಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳಕು
ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು
ಹನಿಗಳೊಳಗಿನ ನೋವ
ಹೊರದೆಗೆದು ಎಲ್ಲರಿಗು
ತೋರಲೆತ್ನಿಸುತಿತ್ತು,
ನೋವೇನೆಂದು ಕಣ್ಣಿಗೂ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಕಂಗಳ ಕಾವಲಿದ್ದ ರೆಪ್ಪೆಗಳು
ತಡೆಯಲೆತ್ನಿಸುತಿದ್ದವು
ಹನಿಗಳು ಹೊರ ಹೋಗದಂತೆ,
ಅಲ್ಲೇ ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಕುತಿದ್ದವು
ಬೆಚ್ಚಗೆ,
ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಲೆ ಆವಿಯಾಗಿ
ಹೊರ ನಡೆದವು ಹನಿಗಳು
ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ