ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Friday, August 20, 2010

ಹಸಿರುಡಲ್ಲೊಲ್ಲದ ಮರ


ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲೊಂದು
ಬೋಳು ಬೋಳಾದ ಮರ
ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು
ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು
ಬೋಳಾದ ಮರದಲ್ಲಿ
ಹತ್ತಾರು ಕಾಗೆ ಗೂಡುಗಳು,
ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದೂ
ನೀರುಣ್ಣದ ಮರ,
ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೂ
ನಿಂತಿದೆ ಅಲುಗಾಡದೆ
ಸುಮಾರು ವರುಷಗಳಾಗಿತಂತೆ
ಹಾಗೆ ನಿಂತು
ಯಾರನ್ನೋ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ
ಹಸಿರುಡಲ್ಲೊಲ್ಲದು,
ಇರಬೇಕಂತೆ ಹೀಗೆ
ವಿಧವೆಯಂತೆ
ಯಾರದೋ ಮನೆಯ
ಹಬ್ಬದಡುಗೆಗೆ,
ಉರಿ ಹಚ್ಚಿದ ಒಲೆಯಬ್
ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಬೇಕಂತೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಪಸ್ಸು

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ