ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, July 17, 2010

ಹುಬ್ಬು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು


ತುಂಬು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನಗೆಯು
ಕೆಂದುಟಿಯ ಮೇಲೆ
ಒತ್ತಾಗಿ ಕಣ್ಸೆಳೆವ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ
ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆಯ ಕಪ್ಪು
ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅಂದವನ್ನೇ
ಕದ್ದು ತನ್ನೊಳಗಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಹ
ಮೂಗು
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿನ್ನದ ನತ್ತು,
ಗುಲಾಬಿಯ ನುಣುಪಿನ ಕೆನ್ನೆ
ಇಂಥಹ ನನ್ನ ಮನದರಸಿಯ
ಮೊಗಕ್ಕೆ ಅಂದದ ನಗು.......

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ