ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Friday, April 2, 2010

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆ ಕವನಗಳಾಗಿ


ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕನಸುಗಳು
ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಲಾರವು,
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆ ಕವನಗಳಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲಾರವು

ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ಮುನಿಸುಗಳು
ಬರಲಾರವು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆ
ಕಣ್ಣಹನಿಗಳಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆ
ಆವಿಯಾಗಿ ಬರಲಾರವು ಧರೆಗೆ

ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಇವೆ ಕೆಲವು
ಚಿತ್ರಗಳು ಎದೆಯೊಳಗೆ
ಹರಿಯುತಿವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು
ಸರಾಗವಾಗಿ ರಕುತದೊಳಗೆ

ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಸುಮ್ಮನೆ
ನೋವು-ನೆನಪುಗಳೆಂದರೆ
ಹೀಗೆಯೇ ಏನೋ ಕಾಡುವವು ನಮ್ಮನೆ

1 comment:

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ