ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Wednesday, March 17, 2010

ಘೋರಿ ಕಟ್ಟುವ ಬನ್ನಿ


ಘೋರಿ ಕಟ್ಟುವ ಬನ್ನಿ
ನಾ ಮೇಲು ತಾ ಮೇಲೆಂದು
ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸಾಯುತಿಹ
ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ
ಘೋರಿ ಕಟ್ಟುವ ಬನ್ನಿ........
ತಿನ್ನಲನ್ನವಿಲ್ಲ
ಇರಲು ಮನೆಯಿಲ್ಲ
ಮೈ ಮುಚ್ಚಲು
ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ದೇವರ ಗುಡಿಗಳಿಗೇನು
ಬರವಿಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿ-ಸ್ನೇಹಗಳಿಲ್ಲ
ಭಾಂದವ್ಯವಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ
ಸಾಯುವ ಜನರಿಗೇನು
ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಅಂಧಕಾರದ ಧರ್ಮ
ಇದು ಮನುಕುಲದ
ನಡುವೆ ವಿಷ ಬೀಜ
ಬಿತ್ತುವ ಮರ್ಮ....
ನಾ ಹಿಂದುವಲ್ಲ
ನಾ ಮುಸಲ್ಮಾನನಲ್ಲ
ನಾ ಕ್ರೈಸ್ತನೂ ಅಲ್ಲ
ನಾ ಜೈನನೂ ಅಲ್ಲ
ನಾ ಭಾರತೀಯ
ಧರ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಕುಟ್ಟಿ
ಕೆಡವುವ ನಿಜ ಭಾರತೀಯ

1 comment:

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ