ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Tuesday, February 16, 2010

ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಬಯಕೆ


ಒಮ್ಮೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪು ಗೆಳತಿ ನನ್ನ
ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣ ಕನಸುಗಳನ್ನ
ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಗಳೆನ್ನದೆ ನೆನೆದಿರುವೆ
ಕವನದೊನಪುಗಳಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡಿರುವೆ
ಒಮ್ಮೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪು ಗೆಳತಿ ನನ್ನ

ಅಕ್ಷರಗಳ ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತು
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ ಮರೆತು
ನಗುವಿನ ಮೊಗವಷ್ಟೆ ನನಗೆ ಕಾಣುತಿದೆ
ನಗುವಿನಲರಿಗೆ ಮನಸು ಮರುಳಾಗುತಿದೆ
ಒಮ್ಮೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪು ಗೆಳತಿ ನನ್ನ

ಕನಸುಗಳು ಬಿಡಲೊಲ್ಲವು ಹಾಗೆ
ಅಪ್ಪುಗೆಯ ನಂತರ ಹಾರುವವು ಮೆಲ್ಲಗೆ
ಮೌನಗಾಮಿಯ ಬಯಕೆ ಇದು
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಬಿಡು ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಕರೆದು

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ