ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Sunday, February 14, 2010

ಅಲೆಯು ಅವಳು, ತೀರ ನಾನು


ನಿನ್ನ ನಗುವ ಕಂಡ
ಮಾರನೇ ದಿನ
ಮನಸು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತಂತಾಗಿದೆ
ಮುಂಗಾರಿನ ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ
ಘಮಗುಡುವ ಮಣ್ಣಿನಂತೆ.....
ಮಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಷಕೆ
ಮೊಗವ ಅರಳಿಸಿ ನಗುವ
ಹಸಿರ ಚಿಗುರ ಎಲೆಯ ಮೇಲಿನ
ಹನಿಗಳಂತೆ....
ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳನ್ನು
ಮಿಂಚೊ ಮುತ್ತಂತಾಗಿಸಿ
ಖುಷಿ ಪಡುವ ಚಿಪ್ಪಂತಾಗಿದೆ....
ಕಡಲ ಅಲೆಯು ಬರುವ ಹೊತ್ತಲಿ
ತೀರ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ,
ಬಂದ ನಂತರ ತೀರ ಚುಂಬಿಸಿ
ನಗುತ ಕೈಗಳ ಬೀಸಿದೆ
ಅಲೆಯು ಅವಳು, ಅವಳ
ಕಾದು ಕುಳಿತ ತೀರ ನಾನು

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ