ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Monday, February 1, 2010

ಮನದನ್ನೆಗೊಂದು ಮನವಿ!


ಚೆಲುವೆ ನೀ ನಗು
ಬೇಡವೆಂದವರಾರು
ನಿನ್ನ ನಗು ನನಗೆ
ಕಾಣಬಾರದಷ್ಟೆ...
ನಿನ್ನ ಮನ ಮೋಹಕ
ನಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ
ಹೃದಯ ನನ್ನ ಮಾತೆ
ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ!!!!!
ನಾನು ಕಾಣುತಿರುವ
ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನೀನೆ
ಆಗುತ್ತಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ಆ ಮೊಗದಲ್ಲಿನ
ನಗುವಿನಿಂದ ನಾ ನಾನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕರುಣೆ ತೋರಿ
ನನಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ನಗು

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ