ಮನದನ್ನೆಗೊಂದು ಮನವಿ!


ಚೆಲುವೆ ನೀ ನಗು
ಬೇಡವೆಂದವರಾರು
ನಿನ್ನ ನಗು ನನಗೆ
ಕಾಣಬಾರದಷ್ಟೆ...
ನಿನ್ನ ಮನ ಮೋಹಕ
ನಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ
ಹೃದಯ ನನ್ನ ಮಾತೆ
ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ!!!!!
ನಾನು ಕಾಣುತಿರುವ
ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನೀನೆ
ಆಗುತ್ತಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ಆ ಮೊಗದಲ್ಲಿನ
ನಗುವಿನಿಂದ ನಾ ನಾನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕರುಣೆ ತೋರಿ
ನನಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ನಗು

Comments

Popular posts from this blog

ಬಿಕ್ಷುಕ ಬಾಲೆ

ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನೆನಪಾದವರು:(

ಪ್ರೇಮಿಯ ಶಾಯರಿಗಳು