ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, January 30, 2010

ಕನಸುಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲಿಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದರೆ ಸಾಕು
ನಿದ್ರಾದೇವತೆ ಕನಸುಗಳ
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಳು ನನ್ನ,
ಕನಸುಗಳೆಂದರೇನು
ಸುಮ್ಮನೆಯೇ????
ಕೆಲವು ರಂಗು ರಂಗುನವಾದರೆ
ಕೆಲವು ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪಿನವು
ಕಣ್ಣಕವಡೆಗೆ ಮಿಟುಕುವ
ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳು
ನನ್ನನ್ನೇ
ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು!!!!!
ಕೆಲವು ಪರಿಚಿತವದುವಾದರೆ
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತವಾದುವು
ಸುಂದರೀ ಕನಸುಗಳು ನನ್ನನೇ
ನೋಡಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು
ನಾನು ಅವರೆಡೆ ಹೋಗುವಾಗ
ದೋಪ್ಪೆಂದು ಬಿದ್ದೆ
ಮೇಲೆದ್ದು ನೋಡುದಾಗ
ಮಂಚದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ..........

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ