ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Saturday, January 30, 2010

ಒಂಟಿ ಪ್ರೇಮಿಯ ಬಯಕೆ....ನಾನೊಂದು ಹೂವಾಗುವೆ
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಗೆ
ಹೂವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ

ನಾನೊಂದು ಮುಗುಳು ನಗುವಾಗುವೆ
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನದನ್ನೆಗೆ
ನಗುವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ

ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗುವೆ
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ
ನೆರಳೆಂದರೆ ಖುಷಿಯಂತೆ

ನಾನೊಂದು ಕಾಡಿಗೆಯಾಗುವೆ
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಸುಂದರಿಯು
ಹುಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ತೀಡುವಳಂತೆ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಕವನಗಳಗುವೆ
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ
ಕವನಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ

ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ
ಪ್ರಿಯಕರನಾಗಲಿಲ್ಲವಾದರೂ
ಅವಳ ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟಗಳರಿವ
ಒಂಟಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗುವೆ

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ