ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Friday, December 25, 2009

ಬಿಕ್ಷುಕ ಬಾಲೆ
ತ್ಯಾಪೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬಟ್ಟೆ
ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ದೇಹವ
ಸಾರಿ ಹೇಳುತಿತ್ತು ತನ್ನ
ಬಹು ವರ್ಷದ ಬದುಕ
ಯಾರೋ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು
ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಹರಿದಿತ್ತು.....!

ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ-ನೀರು
ಕಾಣದ ಕೂದಲುಗಳು
ಒಣಗಿದ ಜಾಲಿಗಿಡದಂತೆ
ಗಾಳಿಗೆ ಓಲಾಡುತಿದ್ದವು

ಕನಸು ತುಂಬಿದ ಕಂಗಳಲಿ
ಜೀವನದ ಅರ್ಥವೇ
ಕರಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು
ಹಾಗೆ......
ಮತ್ತೇನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತಲಿತ್ತು..

ಹಾಡಲಾಸೆಯಿದ್ದರೂ ಮೌನಕೂಪಕ್ಕೆ
ತಳ್ಳಿ ಮನಸ್ಸು ದಳ್ಳುರಿಯಲ್ಲಿ
ಬೇಯುತಿತ್ತು.
ನೋವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೊರಹಾಕ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು

ಅವರಿವರು ಕೊಟ್ಟ ತಂಗಳಿನ ಬಾಳು
ನಡೆದಿತ್ತು ಹಲವು ತಿಂಗಳು
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲವದು.
ಸಾಯಲಿರುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ
ಜೀವ ಕೊಡುವಾಸೆ.

ಮಣ್ಣ ನೆಲವ ಕೆದರುತಲಿದ್ದ
ಕೈಗಳು ಜೀವನದ ತುಣುಕುಗಳನ್ನೇನೋ
ಹುಡುಕುತಲಿದ್ದವು
ಹುಡುಕುತಲೇ..... ಇದ್ದವು....

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ