ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Wednesday, December 23, 2009

ಬುರ್ಖಾದೊಳಗಿನ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ


ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ
ಕತ್ತಲೆಯ ಬದುಕು
ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸಮಾಡುವ
ಬರಿದಾದ ಸರಕು
ಕಣ್ಣಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ
ಹರಕು-ಮುರುಕು

ಯಾರಿಗು ಕೆಳಿಸದಂತೆ
ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು
ಕೇಳಿಸಲೂಬಾರದಂತೆ
ನನ್ನ ಮನಕು

ಒಳಗಿರುವ ನೋವು
ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಂತೆ
ಹೊರಗಿದ್ದರು ಯಾರು
ಕೇಳುವರು ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯ-ಕಥೆ

ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡದವರು
ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಮನವ
ನೋಡಿಯಾರು

ಧರ್ಮ ಕರ್ಮದ
ಅಡಕತ್ತರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ
ಅಡಕೆಯಂತಾಗಿರುವೆ
ಆದರೂ ಬಾಳುವೆನು
ಹಣೆಬರಹವೆ ಇದೆಂದು

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ