ನನ್ನ ಪ್ರವರ

ಬರೆಯುವ ಗೀಳು ಹತ್ತಿದ್ದೇ ಹತ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಥೆ... ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರು ಖುಷಿ ಇದೆ

Wednesday, December 23, 2009

ಬಯಲು ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಎಂಬೊ ನಾಯಿ
ಎಂದೊ ನೀರು ಹರಿದಿದ್ದ
ಹಗರಿಯಲಿ,
ಮೂಸುತ್ತಾ ನಡೆದಿತ್ತು
ಎಲುಬು ತುಂಬಿದ ನಾಯಿ....

ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲದ ತನ್ನ ಬಾಲವನು
ಮುಗುಳಿಯ ನಡುವಲ್ಲಿ
ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು.....

ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸತ್ತು
ಒಣಗಿದ ಏಡಿಗಳ ಕಡಿದು
ನಾಲಿಗೆಯ ಸವರುತಲಿತ್ತು

ಜಾಲಿ ಗಿಡಗಳು ಹತ್ತಾರನು
ಮೂಸಿ ಕಷ್ಟ-ಸುಖವನು
ವಿಚರಿಸಿಕೊಂಡು
ಕಾಲೆತ್ತಿ ನೀರ ಪೂಸುತಲಿತ್ತು

ಏನೊ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ
ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ
ಓ ಎಂದು ಅರಸಿ
ಮಣ್ಣ ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡಿ....

No comments:

Post a Comment

ಅನ್ಸಿದ್ ಬರೀರಿ